مشخصات و فرمت های چاپ کاتالوگ

مشخصات و فرمت های چاپ کاتالوگ

درک مقادیر و فرمتهای صفحه کاتالوگ

کمترین تعداد صفحاتی که برای یک کاتالوگ در نظر گرفته می شود 4 صفحه می باشد.در این نوشته سعی کردیم تا شما را با مشخصات و فرمت چاپ کاتالوگ آشنا کنیم. صفحه ی رویی یا همان کاور صفحه داخلی و صفحه ی پشتی اطمینان حاصل کنید که تعداد کل صفحات در کاتالوگ  بیشتر از 4 صفحه می باشد..یک کاتالوگ شامل چهار صفحه  است.

برای این که شما یک کاتالوگ خوبی داشته باشید توصیه می کنیم مقاله ی چاپ کاتالوگ عالی؛ هشت توصیه اساسی مطالعه نمایید.

برای مثال، اگر یک کاتالوگ از چهار بخش دو طرف داشته باشید، تعداد کل صفحات 16 صفحه است. صفحات کاتالوگ یا بروشور برای مطبوعات توسط چاپگر مرتب شده یا اعمال می شود تا زمانی که صفحه ها برش داده شده و برداشته شوند، صفحات در مکان صحیح قرار می گیرند. در واقع کاتالوگ و بروشور ابعاد استاندارد خاصی ندارد و بستگی به  نظر سفارش دهنده دارد اما در هر صورت باید به فرمت چاپ کاتالوگ توجه داشت.

ابعاد استاندارد کاتالوگ

در جدول زیر شما با ابعداد استاندارد کاتالوگ و همچنین خدمات مربوط به چاپ کاتالوگ آشنا خواهید شد. تا بتوانید با استفاده از آن کاتالوگ های خود را طراحی و چاپ نمایید.

ردیف شرح خدمات جنس
1

کاتالوگ 30* 21 – (A4)

سلفون مات دورو

خط تا

گلاسه 250

2

کاتالوگ 30* 21 – (A4)

سلفون مات دورو

خط تا

گلاسه 300

3

کاتالوگ 30* 21 – (A4)

سلفون مات دورو UVموضعی دورو

خط تا

گلاسه 250

4

کاتالوگ 30* 21 – (A4)

سلفون مات دورو UVموضعی دورو

خط تا

گلاسه 300

5

کاتالوگ 30* 21 – (A4)

سلفون براق دورو

خط تا

گلاسه 250

6

کاتالوگ 30* 21 – (A4)

سلفون براق دورو

خط تا

گلاسه 300

7

کاتالوگ در قطع 14*22 (باز شده 14*44)

دو رو 4 رنگ همراه با مات دورو – داخل شامل 20 صفحه کاغذ گلاسه 135گرم دورو 4 رنگ

گلاسه 300

8

کاکاتالوگ در قطع 42*19

دورو 4 رنگ – دورو سلفون مات – همراه با حالت تیغ خورده خاص در تمام صفحات

گلاسه 300

9

کاتالوگ در قطع 24*16 (باز شده 48*16)

دو رو رنگی همراه باسلفون مات و یووی موضعی برجسته دو رو – جلد بازشده 69*16 به صورت سه لت و دارای برش تیغ در لت سوم– داخل شامل 12 صفحه کاغذ گلاسه 135 گرم دورو 4

رنگ همراه با دورو یووی موضعی

گلاسه 300

10

کاتالوگ در قطع A4

4رنگ همراه با روکش سلفون براق دورو – مقوا 300 گرم گلاسه

گلاسه 300

11

کاتالوگ در قطع 21*14 (باز شده 21*28)

دو رو 4 رنگ همراه با سلفون مات و یووی موضعی دو رو – داخل شامل 12صفحه کاغذ گلاسه 135 گرم دورو 4 رنگ

گلاسه 300

12

کاتالوگ در قطع 21*14 (باز شده 21*28)

دو رو 4 رنگ همراهبا سلفون مات و یووی موضعی دو رو – داخل شامل 12صفحه کاغذ گلاسه 135 گرم دورو 4 رنگ

گلاسه 300

13

کاتالوگ در قطع 21*14 (باز شده 21*28)

دو رو 4 رنگ همراه با سلفون مات و یووی موضعی دو رو – داخل شامل 12 صفحه کاغذ گلاسه 250 گرم دورو 4 رنگ

گلاسه 300

14

کاتالوگ در قطع 21*14 (باز شده 21*28)

دو رو 4 رنگ همراه با سلفون مات و یووی موضعی دو رو – داخل شامل 12صفحه کاغذ گلاسه 250 گرم دورو 4 رنگ همراه با یوویبراق دورو

گلاسه 300

15

کاتالوگ در قطع 29*20.5 (باز شده 41*29)

دو رو 4 رنگ همراه با سلفون براق دورو – داخل شامل 12 صفحه کاغذگلاسه 200 گرم دورو 4 رنگ – دورو سلفون براق

گلاسه 300

16

کاتالوگ به سایز باز شده 30*64.5 و بسته شده30*21.5

دورو 4رنگ-روکش سلفون مات دورو-روکش یوویموضعی براق دورو-همراه با دو عدد خط تا

گلاسه 250

Share This Story, Choose Your Platform!