اگر نتوانیم اثبات کنیم که ارزش سرمایه گذاری برای افراد بالادست را دارد ، بازاریابان جستجوگر نمی توانند کارهای مهم ما را پیاده سازی کنند. با در نظر گرفتن این نکته ، مدیر SEO Moz ، Kavi Kardos ، اعداد و نکات مورد نیاز را برای توجیه بازگشت سرمایه کار SEO شما به شما ارائه می دهد.


Source link

Share This Story, Choose Your Platform!